Harmaatoko (Tockus nasutus)2.1.2017 Tendapa, GAM

Harmaatoko (Tockus nasutus) 1.1.2017 Bijilo, GAM