Jalohaikara (Ardea alba) 27.2.2016 Kotu, GAM

Jalohaikara (Ardea alba) 3.1.2017 Tendapa, GAM