Kyhmysorsa (Sarkidiornis melanotos) 26.2.2018 Curtorin Lake Goa, India