Kylšleski (Vidua chalybeata) 6.1.2017 Kotu, GAM

Kylšleski (Vidua chalybeata) 2.1.2017 Tendapa, GAM