Kyyryhaikara (Butorides striatus) 2.3.2016 Tendapa, GAM