Afrikantylli (Charadrius pecuarius) 1.1.2023 Ngorongoro, TAN