Kobolttihaikara (Ardea melanocephala) 22.2.2019 Kampanti, GAM