Kyyryhaikara (Butorides striatus) 2.3.2019 Marakissa, GAM

Kyyryhaikara (Butorides striatus) 23.2.2018 Zuari River Goa, India

Kyyryhaikara (Butorides striatus) 3.1.2017 Tendapa, GAM

Kyyryhaikara (Butorides striatus) 2.3.2016 Tendapa, GAM

Kyyryhaikara (Butorides striatus) 2.3.2016 Tendapa, GAM