Paimenharakka (Ptilostomus afer) 20.2.2019 Bakau, GAM

Paimenharakka (Ptilostomus afer) 27.2.2016 Kotu, GAM

Paimenharakka (Ptilostomus afer) 1.3.2016 Farasuto forest, GAM

Paimenharakka (Ptilostomus afer) 20.2.2019 Bakau, GAM