Sinisorsa (Anas platyrhynchos) 16.4.2021 Seinšjoki, FIN

Sinisorsa (Anas platyrhynchos) 13.6.2019 Lapua, FIN

Sinisorsa (Anas platyrhynchos) 13.6.2019 Lapua, FIN

Sinisorsa (Anas platyrhynchos) 18.3.2020 Seinšjoki, FIN

Sinisorsa (Anas platyrhynchos) 13.5.2017 Seinšjoki, FIN

Sinisorsa (Anas platyrhynchos) 13.5.2017 Seinšjoki, FIN

Sinisorsa (Anas platyrhynchos) 13.5.2017 Seinšjoki, FIN

Sinisorsa (Anas platyrhynchos) 23.4.2016 Seinšjoki

Sinisorsa (Anas platyrhynchos) 27.4.2013 Seinšjoki, FIN

Sinisorsa (Anas platyrhynchos) 6.11.2012 Budapest, HUN

Sinisorsa (Anas platyrhynchos) 6.11.2012 Budapest, HUN

Sinisorsa (Anas platyrhynchos) 29.1.2012 Seinšjoki, FIN

Sinisorsa (Anas platyrhynchos) 30.4.2011 Seinšjoki, FIN

Sinisorsa, naaras (Anas platyrhynchos) ds. 7.2.2004 Seinšjoki, FIN

Sinisorsa (Anas platyrhynchos) ds. 3.3.2005 Seinšjoki, FIN

Sinisorsa (Anas platyrhynchos) ds. 30.04.2005 Espoo, FIN