Valkoselkätikka (Dendrocopos leucotos ) 19.1.2020 Lapua, FIN

Valkoselkätikka (Dendrocopos leucotos ) 16.11.2019 Lapua, FIN

Valkoselkätikka (Dendrocopos leucotos ) 2.1.2016 Lapua, FIN