Ylänkötylli (Charadrius mongolus) 27.2.2018 Morjim Goa, India